Good rainbow trout Summer 2010

Good rainbow trout Summer 2010

Hybrid I river. Summer

Hybrid I river. Summer

Hybrid I. river

Hybrid I. river

Good Grayling from 2010, Autumn

Good Grayling from 2010, Autumn

L. Grayling 2010

L. Grayling 2010

Sa. Rainbow 2010

Sa. Rainbow 2010

Good Rainbow from S. 2010

Good Rainbow from S. 2010

Lustrik and Huchen, Danube taimen, Salmon, Sora

Lustrik and Huchen, Danube taimen, Salmon, Sora

Huchen, Danube taimen, Salmon, rod

Huchen, Danube taimen, Salmon, rod

Lustrik and Huchen, Danube taimen, Salmon, Sora

Lustrik and Huchen, Danube taimen, Salmon, Sora

Huchen, Danube taimen, Salmon, Sora

Huchen, Danube taimen, Salmon, Sora

Huchen, Danube taimen, Salmon 2010

Huchen, Danube taimen, Salmon 2010

Lustrik and small Huchen, Danube taimen, Salmon

Lustrik and small Huchen, Danube taimen, Salmon

Bill and Marble trout 2010

Bill and Marble trout 2010

Ales rainbow 2010

Ales rainbow 2010

Ales Marble t. 2010

Ales Marble t. 2010

Sava b. Huchen, Danube taimen, Salmon

Sava b. Huchen, Danube taimen, Salmon

Podbevsek and Huchen, Danube taimen, Salmon

Podbevsek and Huchen, Danube taimen, Salmon

Bill and rainbow trout 2010

Bill and rainbow trout 2010

Lustrik and Rainbow 2010

Lustrik and Rainbow 2010

John and Grayling, Soca 2010

John and Grayling, Soca 2010

Jerremy and Huchen, Danube taimen, Salmon So

Jerremy and Huchen, Danube taimen, Salmon So

Jerremy and Huchen, Danube taimen, Salmon, S

Jerremy and Huchen, Danube taimen, Salmon, S

Jerremy and Huchen, Danube taimen, Salmon

Jerremy and Huchen, Danube taimen, Salmon